Pecynnau Corfforaethol

Fel y gwyddoch, gall tostrwydd megis gor-bryder, IBS, blinder, migraines ac ati gael effaith negyddol ar iechyd eich gweithwyr ac mae’n annatod i hyn gael effaith ar eich cwmni boed cynhyrchiant ac absenoldeb. Dengys ymchwil mai deiet yw prif achos hyn gan fod 1 allan o bob tri yn dioddef o alergedd neu anoddefiad bwyd.

CYFARFOD

Rwyf wedi profi llwyddiant ysgubol gyda chleientiaid. Isod, gwelwch fanylion am fy ngwaith yngŷd â syniadau am y fath o becynnau y gallaf eu cynnig. Carwn y cyfle i drafod anghenion eich cynllun lles gyda chi.

Fy Nhriniaeth

Drwy’m gwaith fel therapydd Naturiol cymwysiedig, rwy’n canfod gwir achos y symptomau cyffredin sy’n peri gofid i’ch gweithwyr. Mae mabwysiadu dull cyfannol yn holl bwysig i mi ac rwy’n annog ac yn cynghori ar newidiadau i’r ddeiet a ffordd o fyw. Mae hyn yn arf hynnod bwerus.

Rwy’n hyderus iawn y bydd fy null o weithio o fudd i’ch cwmni fel rhan o’ch cynllun lles. Gall fy nhriniaeth helpu gwella iechyd eich gweithwyr ac yn y pendraw, gwella eich cynhyrchiant a lleihau lefelau absenoldeb yn eich gweithle.

Fy Nghynnig

Fel rhan o gynllun lles y gweithle, rwyf wedi datblygu 3 phecyn hyblyg.
Cânt eu teilwra yn unol â gofynion penodol eich cwmni chi.

PECYN EFYDD - seminar rhyngweithiol (hyd y seminar: 90 munud)

Tetil: Gweithredu Arferion Newydd er Iechyd. Yn y seminar hwn, esboniaf sut y gall arferion deiet a ffordd fyw gael effaith niweidiol ar iechyd person. Fe awgrymaf newidiadau pragmatig, ymarferol y gall gael eu gweithredu’n syth. Bydd y rhain yn cynnwys strategaethau ar sut i ddelio gyda phwysau a straen ynghŷd â pha arferion bwyta sydd mwyaf llesol.

PECYN ARIAN - Profi Anoddefgarwch

Ymgynghoriadau awr o hyd gydag unigolion yw’r Pecyn Arian. Yn y sesiynau hyn byddaf yn canfod anoddefgarwch bwydydd a rhai amgylcheddol. ‘Muscle Response Testing’ ydy’r dull y byddaf yn ei ddefnyddio, sy’n broses hollol ddi-ymledol. Caiff yr unigolion gyngor penodol ar y bwydydd y dylent eu hosgoi ynghŷd â’r bwydydd y dylent eu cynnwys yn eu deiet. Bydd y cyngor hyn i gyd yn eu cynorthwyo i wella’u hiechyd.

PECYN AUR - Canfod Y Gwir Achos

Cip olwg ar fy ngwaith fydd y sesiynau blasu 30 munud o hyd hyn. Canfod a thrîn gwir achos symptomau ydy’m arbenigedd. Caiff y triniaethau hyn eu cynorthwyo gydag arferion bwyta a byw newydd. Dyma gyfle i gael blas ar y therapi hynnod bwerus yma.

Rhoddir deunyddiau atodol i gyd-fynd â’r holl becynnau uchod er mwyn sicrhau perchnogaeth bob gweithiwr ar y wybodaeth a’u cynllun personol. Mae disgownt grwpiau ar gael ar gyfer y pecynnau.

Mawr obeithiaf fod gennych ddiddoreb mewn gweithio gyda’n gilydd er mwyn teilwra pecyn penodol a fydd yn elwa’ch holl weithwyr.

Cysylltwch â fi

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig