Pecynnau Corfforaethol
Yn cwrdd ag anghenion eich cwmni

Fel y gwyddoch, gall tostrwydd megis gor-bryder, IBS, blinder, migraines ac ati gael effaith negyddol ar iechyd eich gweithwyr ac mae’n annatod i hyn gael effaith ar eich cwmni boed cynhyrchiant ac absenoldeb. Dengys ymchwil mai deiet yw prif achos hyn gan fod 1 allan o bob tri yn dioddef o alergedd neu anoddefiad bwyd.

CYFARFOD

Rwyf wedi profi llwyddiant ysgubol gyda chleientiaid. Isod, gwelwch fanylion am fy ngwaith yngŷd â syniadau am y fath o becynnau y gallaf eu cynnig. Carwn y cyfle i drafod anghenion eich cynllun lles gyda chi.

Fy Nhriniaeth

Drwy’m gwaith fel therapydd Naturiol cymwysiedig, rwy’n canfod gwir achos y symptomau cyffredin sy’n peri gofid i’ch gweithwyr. Mae mabwysiadu dull cyfannol yn holl bwysig i mi ac rwy’n annog ac yn cynghori ar newidiadau i’r ddeiet a ffordd o fyw. Mae hyn yn arf hynnod bwerus.

Rwy’n hyderus iawn y bydd fy null o weithio o fudd i’ch cwmni fel rhan o’ch cynllun lles. Gall fy nhriniaeth helpu gwella iechyd eich gweithwyr ac yn y pendraw, gwella eich cynhyrchiant a lleihau lefelau absenoldeb yn eich gweithle.

Fy Nghynnig

Fel rhan o gynllun lles y gweithle, rwyf wedi datblygu 3 phecyn hyblyg.
Cânt eu teilwra yn unol â gofynion penodol eich cwmni chi.

PECYN EFYDD - seminar rhyngweithiol (hyd y seminar: 90 munud)

Tetil: Gweithredu Arferion Newydd er Iechyd. Yn y seminar hwn, esboniaf sut y gall arferion deiet a ffordd fyw gael effaith niweidiol ar iechyd person. Fe awgrymaf newidiadau pragmatig, ymarferol y gall gael eu gweithredu’n syth. Bydd y rhain yn cynnwys strategaethau ar sut i ddelio gyda phwysau a straen ynghŷd â pha arferion bwyta sydd mwyaf llesol.

PECYN ARIAN - Profi Anoddefgarwch

Ymgynghoriadau awr o hyd gydag unigolion yw’r Pecyn Arian. Yn y sesiynau hyn byddaf yn canfod anoddefgarwch bwydydd a rhai amgylcheddol. ‘Muscle Response Testing’ ydy’r dull y byddaf yn ei ddefnyddio, sy’n broses hollol ddi-ymledol. Caiff yr unigolion gyngor penodol ar y bwydydd y dylent eu hosgoi ynghŷd â’r bwydydd y dylent eu cynnwys yn eu deiet. Bydd y cyngor hyn i gyd yn eu cynorthwyo i wella’u hiechyd.

PECYN AUR - Canfod Y Gwir Achos

Cip olwg ar fy ngwaith fydd y sesiynau blasu 30 munud o hyd hyn. Canfod a thrîn gwir achos symptomau ydy’m arbenigedd. Caiff y triniaethau hyn eu cynorthwyo gydag arferion bwyta a byw newydd. Dyma gyfle i gael blas ar y therapi hynnod bwerus yma.

Rhoddir deunyddiau atodol i gyd-fynd â’r holl becynnau uchod er mwyn sicrhau perchnogaeth bob gweithiwr ar y wybodaeth a’u cynllun personol. Mae disgownt grwpiau ar gael ar gyfer y pecynnau.

Mawr obeithiaf fod gennych ddiddoreb mewn gweithio gyda’n gilydd er mwyn teilwra pecyn penodol a fydd yn elwa’ch holl weithwyr.

Dyma’r cwmnïau dw i gweithio gyda nhw

The Open University

"We think we know it all when it comes to nutrition and what you should do to eat well and fuel your body. However Angharad came up with so many

tips, ideas and information about natural therapies that everyone in the room walked away with something new and even the sceptics (there are always some!) learned something new that day. It was a really informative, interesting and fun seminar – thank you Angharad!"

International Baccalaureate

"Angharad supported our Wellbeing Week at the International Baccalaureate with an interactive seminar on ‘Implementing Positive Changes’. Staff found the topics covered and the approach very refreshing and feel that their wellbeing has been enhanced as a result."

Cysylltwch â fi

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig