Cwestiynau Cyffredin
Adfyd a ddyry wybodaeth, a gwybodaeth ddoethineb

Pwy ydy Angharad Evans?

Rwy wedi gweithio fel therapydd alergedd a maeth ers 2 flynedd.

Fy nod bob tro ydy helpu’r corff i waredu tocsinau. Mae hyn yn sicrhau bod y system imiwnedd yn cryfhau ac yn galluogi'r corff i wella ei hun. Gwneir hyn drwy deilwra cyngor a chynllun arbennig i bob claf. Mae’r cynllun hwn wedi’i baratoi yn dilyn asesiad o’r symptomau, arferion byw a bwyta ac ystyriaeth o’r tocsinau sy’n achosi problem yn y corff.

Rwy’n cynnig cynllun penodol i bob claf. Mae’r cynllun hwn wedi’i deilwra yn dilyn asesiad o’r symptomau, arferion byw a bwyta ac ystyriaeth o’r tocsinau sy’n achosi problem yn y corff. Cynllun bwyta a chynllun i waredu’r tocsinau sy wedi ymgasglu yn y corff ydyw.

Pa symtomau ydych yn eu trîn?

Gallaf drin amrywiaeth eang o symptomau ac fe welwch restr o’r symptomau rwy wedi’u trîn ar y dudalen ‘triniaethau’.
Mae croeso i chi gysylltu â fi er mwyn deall mwy am y therapi. Does dim pwysau o gwbl arnoch chi i wneud apwyntiad yn dilyn y sgwrs. Croesawaf bob ymholiad.

Beth?! Parasitiaid!

Mae’n anodd credu, ond mae cael parasitiaid yn y corff yn beth cyffredin iawn.  Yn wir, mae’n anhebygol y bydd eich meddyg teulu yn barod i dderbyn eu bod yn broblem yn y byd sydd ohoni.  Y gwir amdani fodd bynnag ydy, yw y byddwch yn teimlo gymaint yn well wedi’u gwaredu o’ch corff!  Mae’n hollol naturiol i deimlo ofn, yn frwnt wrth ystyried hyn.  Does dim angen!  Mae ffyrdd hollol naturiol di-ffws ar gael i’w gwaredu ac i helpu’ch corff ddechrau gweithio effeithiol eto.

Sut gyrhaeddon nhw fy nghorff?

Ry’n ni’n heintio’n hunain drwy fyw!

 • oes gennych chi anifail anwes?
 • ydych chi’n hoff o fwyta sushi, sashimi,herring neu stêc tartare?
 • ydych chi’n cerdded yn droed-noeth dros borfa, y patio neu’r decking?
 • ydych chi wedi teithio i wledydd fel Asia, De America ac Ewrop?
 • ydych chi’n bwyta ffrwythau a llysiau yn eu crwyn?
 • ydych chi’n berchen ar glustogau plu?
 • ydych chi’n bwyta cig sydd heb ei goginio’n drwyadl iawn?

Mae’r rhain oll yn ffyrdd y gallwn ni heintio’n hunain gyda parasitiaid.

Pam nad yw’r proffesiwn meddygol yn eu cydnabod?

Mae’r rheswm yn syml.  Y gred yw eu bod wedi diflannu o’n cyrff degawdau yn ôl.  Ni wyr doctoriaid lawer amdanynt o gwbl - ni chânt eu haddysgu amdanynt.  Nid yw sampl carthion yn effeithiol iawn chwaith gan nad yw’r profion yn targedu parasitiaid.  Hefyd, nid oes profion yn bodoli ar gyfer bob parasit sy’n gallu byw yn y corff ac wrth gwrs mae’r feddyginiaeth gwrth-barasit yn rhai cas oherwydd eu sgil effeithiau.    

Pa fath o niwed y gall parasit ei achosi?

 • rhoi pwysau ar organnau ( yn enwedig llygaid, ymennydd, madruddyn y cefn, calon ac esgyrn)
 • achosi rhwystriad (perfeddion,  dwythell pancreatig, dwythell bustl yn enwedig)
 • yn llidus i’r meinwe gan achosi llid
 • cynhyrchu deunyddiau tocsig a rhyddhau bacteria a feirws
 • dinistrio celloedd  yn gynt nag y mae modd i’r corff eu hatffurfio
 • atal gweithredu’r sysytem imiwneddgor-weithio’r system imiwnedd nes ei blino’n llwyr 

Beth yw’r driniaeth?

Mae’r sesiwn 1af yn para dwy awr. Mi fyddaf yn eich holi’n fanwl am y symptomau sy’n neu wedi’ch poeni, tostrwydd eich plentyndod, eich deiet, a’r diodydd rydych yn eu hyfed yn ddyddiol a ffactorau o'ch amglychedd. Mae'ch symptomau o bwys i fi gan y mae’n bosibl y byddan nhw’n gallu datgelu’r hyn sy’n mynd o’i le.
 
Dw i’n defnyddio proses o’r enw Cinesioleg er mwyn darganfod tocsinau, alergenau ac anioddefiadau.  Mae’n broses syml, effeithiol a di-boen.

Cewch restr o’r bwydydd y dylech eu hosgoi a rhestr o’r bwydydd y byddwch yn gallu eu bwyta tan eich apwyntiad nesa’. Y nod bob tro bydd ail-gyflwyno’r bwydydd dros gyfnod o amser i’ch deiet arferol.

Ydy’r driniaeth hon wir yn gweithio?

Ydy! Mae’n hynod o effeithiol gan fod y driniaeth yn cael ei theilwra yn benodol i bob claf.    Mae’n rhaid cymryd cyfrifoldeb personol fodd bynnag.  Mae’n rhaid dilyn cyfarwyddiadau’r triniaethau ac hefyd fod yn barod i wneud newidiadau i arferion bwyta a byw.  

Rwy’ yma bob cam o’r ffordd i’ch tywys, cynghori ac i’ch annog!

Beth ydy’ch cymhwysterau?

Allergy Therapy yn Prestberries Holistic Centre, Ledbury, Gloucestershire.
Allergy Therapy Diploma (distinction)
Diploma yn Nutritional Therapy gyda Alternative Training yn Stroud.

Ydy’r driniaeth yn addas ar gyfer plant a babanod?

Ydy. Rwy wedi llwyddo helpu babanod, plant bach a phlant hŷn gyda llu o symptomau. Gweithiais fel athrawes am 20 mlynedd felly rwy’n hyderus iawn yn trin, siarad ac yn esbonio’r therapi wrth blant.

Ydy hyn yn iawn i fi?

Ydych chi wedi bod yn gwneud yr un hen beth ond ’s dim byd wedi newid? Ydy’r un hen symtomau yn eich poeni? Ydych chi eisiau gweld gwelliant? Os felly, mae’r driniaeth yma i chi.

Gwaith tîm yw hyn, fodd bynnag. Cewch gynllun clir gen i, cewch anogaeth gen i. Mi fydd yn rhaid i chi fod yn barod i wneud newidiadau i’ch deiet, arferion a ffordd o fyw. Bydd yn rhaid i chi ymdrechu a bod yn benderfynol yn eich agwedd.

Os ‘dych chi’n barod i wneud y newidiadau anghrheidiol hyn, yna mae hyn yn iawn i chi.

Ydy therapÏau alergedd a maeth wir yn gweithio?

Yn syml, ydynt. Mae digon o dystiolaeth yn profi bod y triniaethau hyn yn effeithiol.

Cofiwch, gwaith tîm ydyw ac er y cewch gyngor ac anogaeth gen i, cewch wir lwyddiant wrth ddilyn y cyngor ac wrth wneud y newidiadau anghenrheidiol.

Mae’r driniaeth yma yn golygu gwneud newidiadau i’ch ffordd o fyw am byth.

Faint yw cost apwyntiad?

£95 yw cost yr apryntiad cyntaf ac £85 yw'r gost i blentyn oedran ysgol. Sesiwn 2 awr fydd hyn. Yna, £55 yw pris apwyntiadau dilynol (£45 i blentynoedran ysgol).

Sawl apwyntiad fydd angen arna i?

Oherwydd dyn ni i gyd mor wahanol, does dim un ateb penodol. Cewch gyngor ar ddiwedd bob apwyntiad ar amseru apwyntiadau. Mae’r gwasanaeth rwy’n ei gynnig yn un personol iawn a;r nod bob tro yw gweithio gyda’n gilydd i sicrhau gwellhâd.


Sut ydw i’n gwneud apwyntiad/trafod ymhellach?

Os oes diddordeb gennych mewn dilyn y therapi hwn neu os hoffech dderbyn mwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu a fi drwy’r ffurflen isod.

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig