Cyflyrau
Arfer yw hanner y gwaith

 • Beth dw i’n cynnig?

  Fy nod bob tro ydy helpu’r corff i waredu tocsinau. Mae hyn yn sicrhau bod y system imiwnedd yn cryfhau ac yn galluogi'r corff i wella ei hun. Gwneir hyn drwy dargedu'r parasitiaid sydd yn y corff wrth ddefnyddio meddyginiaethau naturiol a chynghori ar ddeiet, arferfion byw a’r defnydd o gynyrch personol (megis siampŵ, past dannedd ac ati).

 • Sut dw i’n gweithio?

  Mae’r sesiwn 1af yn para dwy awr. Mi fyddaf yn eich holi’n fanwl am y symptomau sy’n neu wedi’ch poeni, tostrwydd eich plentyndod, eich deiet, a’r diodydd rydych yn eu hyfed yn ddyddiol a ffactorau o'ch amglychedd. Mae'ch symptomau o bwys i fi gan y mae’n bosibl y byddan nhw’n gallu datgelu’r hyn sy’n mynd o’i le.
   
  Dw i’n defnyddio proses o’r enw Cinesioleg er mwyn darganfod tocsinau, alergenau ac anioddefiadau.  Mae’n broses syml, effeithiol a di-boen.

  Cewch restr o’r bwydydd y dylech eu hosgoi a rhestr o’r bwydydd y byddwch yn gallu eu bwyta tan eich apwyntiad nesa’. Y nod bob tro bydd ail-gyflwyno’r bwydydd dros gyfnod o amser i’ch deiet arferol.

 • All hyn atal salwch?

  Diben y therapi hwn yw atal y broblem yn y lle cyntaf. Rwy’n trin llwythi o bobl sy’n teimlo’n ‘iawn’ a heb unrhyw symptomau amlwg, ond sy’n deall yr angen i gynorthwyo’r corff.

  Mae’n cyrff ni, er enghraifft, yn gallu ymdopi â mil o feichiau ond nid 1001 ohonyn nhw. Mae’n cyrff ni fel systemau cyfrifiadurol, sy’n methu o bryd i’w gilydd. Trwy gael gwared ar faich neu ddau, dim ond 998 neu 999 o feichiau sy’n wynebu ein cyrff ni wedyn, ac felly gallwn eu cadw dan reolaeth. Felly, mae modd osgoi unrhyw symptomau achlysurol trwy’r therapi hwn.

 • Symptomau

  Gallaf drin amrywiaeth eang o symptomau ond rwyf wedi llwyddo helpu pobl sy’n dioddef gyda:

  • Problemau’r Coluddyn (IBS), anhawsterau treulio, cerrig bustl
  • Llid y Cymalau, ‘Gout’
  • Problemau’r Thyroid
  • Blinder di-baid (CFS), Fibromyalgia
  • Endometriosis, Problemau’r Misglwyf
  • Ecsema
  • Problemau cysgu
  • Anoddefiad gwenith
  • Anoddefiad lactos
  • Clefyd y Siwgwr
  • Asthma
  •  Clefydau Gwrth-Imiwnedd
  • Clefyd Parkinson’s
  • Anhwylder Cyffedinol
  • a llawer mwy
 • Triniaethau i Blant

  Mae plant mor naturiol yn eu hymateb greddfol ac o’r herwydd, y mae’u trîn yn bleser llwyr.

  Rwy wedi llwyddo helpu babanod, plant bach a phlant hŷn sy’n dioddef gyda:

  • Ecsema
  • Asthma
  • Problemau’r coleddyn
  • Problemau treulio
  • Heintiau cyson
  • Clust dost

  Ymddygiad / Patrwm

  • Ydy’ch plentyn yn ymwrthod â bwydydd penodol neu â hoffter mawr am fwydydd penodol?
  • Ydy’ch plentyn yn fwytäwr ffyslyd?
  • Oedd eich plentyn yn ‘araf’ yn dechrau siarad neu gerdded?
  • Ydy’ch plentyn yn dueddol o weiddi neu’n mynd yn rhwystredig yn gyson?

  Profi

  Mae’r broses o brofi plentyn yr un â phrofi oedolyn. Fodd bynnag, os yw’r plentyn yn iau na saith mlwydd oed, yna, bydd gofyn i fi eu profi drwyddoch chi, y rhiant. Yn syml, golyga hyn y bydd yn rhaid i’ch plentyn gyffwrdd â’ch croen tra mod i’n eich profi chi. Mae’n broses y maen nhw, bob tro, yn ei fwynhau!

  Fy Marn i …

  "Ar ôl ymweld â doctor 8/9 gwaith a chael 6 dose o antibiotics am gytiau bach a oedd yn gwrthod gwella, es i i weld Angharad. Roedd cael fy testo yn brofiad bach scary i ddechre achos roedd fy nghorff i mor wan. Roedd yn anodd iawn dorri allan rhai fwydydd oeddwn ni’n hoffi. Ond, fe wnes i - ac erbyn y diwedd roedd y broses yn iawn - gan fod fy nghorff yn gwella ac roeddwn i’n cael bwyta mwy a mwy o fwydydd oeddwn i’n hoffi. Roeddwn i mor excited i allu gwaredu beth oedd yn fy nghorff! Erbyn yr ail sesiwn gyda Angharad, roedd y cytiau wedi diflannu! Mae’r driniaeth yma Y GWEITHIO!!"  - Hanna, 11 mlwydd oed

  "Mae Angharad yn ddoniol oherwydd mae hi’n rhoi boteli bach ar fy nghorff ac yn tynnu fy mraich. Mae’n helpu fy ecsema. Dw i’ hoffi gorwedd ar y gwely. Mae’n helpu stopio crafu a chosi." - Iolo 8 oed.

 • Apwyntiadau

  Rwy’n sicrhau gwasanaeth penodol i bob claf gyda’r nod bob tro o gynorthwyo’r corff i waredu’r tocsinau sy’n achosi’r symptomau sy’n poeni. Awgrymaf wneud 3 apwyntiad cychwynnol ac fe gant eu cynnal yn fy nghlinig preifat a phersonol ym Mhenarth. Dylech ddod a’r holl gynyrch ry’ch chi’n eu defnyddio’n ddyddiol er enghraifft siampw, persawr, sebon ac ati.

 • Y Gost

  Apd. Amser
  Cost (Oedolyn) **
  Cost (Plentyn)
  1af * 2 awr £100.00 £80.00
  2il 1 awr 30 munud £90.00 £70.00
  3ydd 1 awr £80.00 £60.00
  Dilynol 30 munud £45.00 £35.00
  15 munud £30.00 £25.00


  * Dewch â’r nwyddau ry’ch yn eu defnyddio e.e. siampŵ, persawr, colur, past dannedd ac ati.

  ** Bydd costau unrhyw driniaethau a fitaminau atodol yn cael eu hychwanegu at gost yr apwyntiad.

  Os oes diddordeb gyda chi yn y therapi hwn ond dy’ch chi ddim yn byw yn yr ardal, cofiwch gysylltu i weld a ydy triniaeth "o bell" yn bosibl.

   

  Er cyfleustra, derbyniaf cerdiau debit a chredit

 • 1

/Julie%20Gwyer
I have asthma and an under active thyroid and always felt tired and had no energy but now feel so alive. Thanks Angharad for your advice and guidance.
/Vanessa%20Bradley
I would recommend this lady to everyone who suffers with the ailments she mentions and maybe some she hasn't discovered that she can help yet.
/Susan%20Lacey
Best thing I have ever done. Angharad is amazing. I feel better than I have in years!
Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig