Cyflyrau
Arfer yw hanner y gwaith

 • Yr hyn dw i’n cynnig

  Cynnigaf ystod o driniaethau, sy’n cynnwys:

  • Triniaeth & Chymorth Dadwenwyno
  • Cefnogaeth Maeth
  • Cynllun deiet & Cyngor Ffordd o fyw
  • Cymorth Emosiynol

  Triniaeth & Chymorth Dadwenwyno

  Gyda’n gilydd, byddwn yn canfod tocsinau sy’n peri problem yn y corff megis metalau niweidiol (e.g. mercwri, alwminiwm), parasitiaid a ffwng ac yn cyflwyno ffyrdd naturiol o’u gwaredu o’r corff. Byddwch yn sylwi bod eich symptomau boed yr ecsema neu’r gofid yn lleihau neu’n diflannu.

  Cefnogaeth Maeth

  Gyda’n gilydd, byddwn yn canfod pa ychwanegiadau sydd eu hangen ar y corff er enghraifft, a oes angen fitaminau, mwynau, asidau amino, gwrthocsidyddion, asidau brasterog. Bydd hyn oll yn galluogi’r corff i weithio ar ei lefel optimaidd unwaith eto. Byddwch yn sylwi y bydd gallu’ch corff i ddelio’n effeithiol gyda symptomau cyffredin boed yn annwyd neu stress, yn cryfhau.

  Cynllun Deiet & Cyngor Ffordd o Fyw

  Caiff bob cleient rhestr o fwydydd llesol y ogystal â rhestr o fwydydd y dylid eu hosgoi. Anoddefiad dros dro bydd yr achos bod bwydydd wedi ymddangos ar y rhestr hon. Caiff y rhestr hon ei gwirio ym mhob apwyntiad. Fe welwch y caiff mwy a mwy o fwydydd eu hail-gyflwyno i’r ddeiet ar ôl pob apwyntiad. Byddwn wedi canfod achos yr anoddefiad ac wedi’i waredu felly caiff y bwyd ei ail gyflwyno.

  Yn aml, bydd gwneud ymarfer penodol yn helpu systemau yn y corff e.e. y system lymff, treulio a’r imiwnedd. Cewch gyngor penodol ar y rhain. Gofynnir i chi hefyd ddod ag unrhyw eli neu gynnyrch personol (past danned, deodorant, colur ac ati). Y bwriad yn hyn i beth yw sicrhau’ch bod yn dewis nwyddau daionus ac nid yn dewis nwyddau sy’n dod â chemegau cas i’r corff megis isopropyl.

  Cefnogaeth Emosiynol

  Tybed a y’ch chi wedi sylwi bod symptomau penodol yn amlygu’u hunain ar ôl profiad emosiynol? Dych chi’n cochi pan dych chi’n teimlo’n chwithig? Dych chi’n ymddiried yn y teimlad hwnnw sy’n eich perfedd, y ‘gut feeling’ ‘na? Dyn ni i gyd wedi sylwi bod curiad y galon yn cyflymu pan mae ofn arnom. I rai, gall emosiynau gael effaith negyddol iawn ar eu hiechyd a’u bywydau dyddiol. Fodd bynnag, mae ffordd o drechu hyn.

  Mae gen i ffydd enfawr yn y Bach Flower Remedies ac yn arbennig yn Phytobiophysics Flower Formulas. Cânt eu defnyddio i leddfu emosiynau penodol, emosiynau cuddiedig a’r emosiynau hynny sydd yn anhysbys i’r meddwl ymwybodol. Mae’r rhain yn sefydlogi emosiynau ac yn creu cysbysedd ar sawl lefel boed yn ysbrydol, yn feddyliol, yn emosiynau ac yn gorfforol gyda’r nod o sicrhau stad tawel ac hapus unwaith eto.

  Cydbwyso Dwys O'r Chakra

  Mae cryfhau’r chakra yn cael effaith hynod ar y corff a’r meddwl. Gall cybwyso’r chakra fod yn rhan o’ch triniaeth neu fe all fod yn driniaeth annibynnol. Mae’n gallu sicrhau hwb egniol yn osgytal a’ch llonyddu.

 • Sut dw i’n gweithio?

  Mae’r apwyntiad 1af (2 awr) yn dechrau gyda sgwrs am eich iechyd presennol a’r symptomau dych chi wedi’u profi yn y gorffennol. Byddwch wedi derbyn holiadur i’w llenwi gennyf mewn e-bost. Wrth gwrs, bydd modd ei llenwi ar ddechrau’r apwyntiad yn ogystal.

  Dilynnir hyn gan sesiwn o Cinisioleg. Proses o ddefnyddio cyhyr (yn y fraich fel arfer) yw hyn i’m galluogi i asesu:

  • pa docsinau (metalau, parasitiaid, ffwng, bacteria, feirws) sy’n peri anhawster i’r corff
  • pa fwydydd a ddylai gael eu hosgoi ( yn yr 2il apwyntiad ac ati, asesir pa fwydydd gaiff eu hail-gyflwyno)
  • pa gymorth sydd eu hangen ar y corff ( boed y perfedd, y system imiwnedd, yr adrenals, yr afu ac ati)
  • pa gymorth emosiynol sydd ei angen ar y corff (Bach Flower Remedies / Phytobiophysics Flower Formulas)

  Bydd bob tro angen apwyntiadau dilynol (1 awr). Dilynir yr un patrwm ag uchod bob tro. Y nod yw cryfau gallu’r corff i ddadwenwyno’r tocsinau ac i weithio’n effeithiol

 • All hyn atal salwch?

  Diben y therapi hwn yw atal y broblem yn y lle cyntaf. Rwy’n trin llwythi o bobl sy’n teimlo’n ‘iawn’ a heb unrhyw symptomau amlwg, ond sy’n deall yr angen i gynorthwyo’r corff.

  Mae’n cyrff ni, er enghraifft, yn gallu ymdopi â mil o feichiau ond nid 1001 ohonyn nhw. Mae’n cyrff ni fel systemau cyfrifiadurol, sy’n methu o bryd i’w gilydd. Trwy gael gwared ar faich neu ddau, dim ond 998 neu 999 o feichiau sy’n wynebu ein cyrff ni wedyn, ac felly gallwn eu cadw dan reolaeth. Felly, mae modd osgoi unrhyw symptomau achlysurol trwy’r therapi hwn.

 • Symptomau

  Gallaf drin amrywiaeth eang o symptomau ond rwyf wedi llwyddo helpu pobl sy’n dioddef gyda:

  • Problemau’r Coluddyn (IBS), anhawsterau treulio, cerrig bustl
  • Llid y Cymalau, ‘Gout’
  • Problemau’r Thyroid
  • Blinder di-baid (CFS), Fibromyalgia
  • Endometriosis, Problemau’r Misglwyf
  • Ecsema
  • Problemau cysgu
  • Anoddefiad gwenith
  • Anoddefiad lactos
  • Clefyd y Siwgwr
  • Asthma
  •  Clefydau Gwrth-Imiwnedd
  • Clefyd Parkinson’s
  • Anhwylder Cyffedinol
  • a llawer mwy
 • Triniaethau i Blant

  Mae plant mor naturiol yn eu hymateb greddfol ac o’r herwydd, y mae’u trîn yn bleser llwyr.

  Rwy wedi llwyddo helpu babanod, plant bach a phlant hŷn sy’n dioddef gyda:

  • Ecsema
  • Asthma
  • Problemau’r coleddyn
  • Problemau treulio
  • Heintiau cyson
  • Clust dost

  Ymddygiad / Patrwm

  • Ydy’ch plentyn yn ymwrthod â bwydydd penodol neu â hoffter mawr am fwydydd penodol?
  • Ydy’ch plentyn yn fwytäwr ffyslyd?
  • Oedd eich plentyn yn ‘araf’ yn dechrau siarad neu gerdded?
  • Ydy’ch plentyn yn dueddol o weiddi neu’n mynd yn rhwystredig yn gyson?

  Profi

  Mae’r broses o brofi plentyn yr un â phrofi oedolyn. Fodd bynnag, os yw’r plentyn yn iau na saith mlwydd oed, yna, bydd gofyn i fi eu profi drwyddoch chi, y rhiant. Yn syml, golyga hyn y bydd yn rhaid i’ch plentyn gyffwrdd â’ch croen tra mod i’n eich profi chi. Mae’n broses y maen nhw, bob tro, yn ei fwynhau!

  Fy Marn i …

  "Ar ôl ymweld â doctor 8/9 gwaith a chael 6 dose o antibiotics am gytiau bach a oedd yn gwrthod gwella, es i i weld Angharad. Roedd cael fy testo yn brofiad bach scary i ddechre achos roedd fy nghorff i mor wan. Roedd yn anodd iawn dorri allan rhai fwydydd oeddwn ni’n hoffi. Ond, fe wnes i - ac erbyn y diwedd roedd y broses yn iawn - gan fod fy nghorff yn gwella ac roeddwn i’n cael bwyta mwy a mwy o fwydydd oeddwn i’n hoffi. Roeddwn i mor excited i allu gwaredu beth oedd yn fy nghorff! Erbyn yr ail sesiwn gyda Angharad, roedd y cytiau wedi diflannu! Mae’r driniaeth yma Y GWEITHIO!!"  - Hanna, 11 mlwydd oed

  "Mae Angharad yn ddoniol oherwydd mae hi’n rhoi boteli bach ar fy nghorff ac yn tynnu fy mraich. Mae’n helpu fy ecsema. Dw i’ hoffi gorwedd ar y gwely. Mae’n helpu stopio crafu a chosi." - Iolo 8 oed.

 • Apwyntiadau

  Rwy’n sicrhau gwasanaeth personol i bawb. Fy nod bob tro yw i ddeall gwir achos eich symptomau a chreu triniaeth penodol er mwyn helpu’r corff i wella. Cynhelir bob apwyntiad yn fy nghartref mewn ystafell bwrpasol. Gofynnir i chi ddod â’ch holl nwyddau personol (past danned, deodorant, siampw ac ati).

  Mae fy nghlinig ym Mhenarth ond rwy hefyd yn trin pobl o bell. Felly os nad ydych yn byw yn y cyffiniau, mae droeso i chi gysylltu er mwyn deall mwy.

 • Y Gost

  Apd. Amser
  Cost (Oedolyn) **
  Cost (Plentyn oedran ysgol)
  1af * 2 awr £95.00 £85.00
  2il **
  90 munud £70.00 £60.00
  Dilynol tua 1 awr
  £55.00 £45.00

  Gofynnir i chi gysylltu am brisau babanod a phlant iau

  * Dewch â’r nwyddau ry’ch yn eu defnyddio e.e. siampŵ, persawr, colur, past dannedd ac ati.

  ** Bydd gofyn trefnu 3 apwyntiad cychwynnol, tua 2-3 wythnos arwahan. Gall y rhain gael eu trefnu gydag Angharad dros y ffôn. Mae’n bosibl talu cyfanswm o £200 am yr apwyntiadau cychwynnol. Gall y taliadau gael eu talu drwy BACS. Noder y bydd cost triniaethau ac ati yn ychwanegol i gost bob apwyntiad.

  *** cost yr apwyntiad yn unig yw hyn.

  Os oes diddordeb gyda chi yn y therapi hwn ond dy’ch chi ddim yn byw yn yr ardal, cofiwch gysylltu i weld a ydy triniaeth "o bell" yn bosibl.

 • 1

/Julie%20Gwyer
I have asthma and an under active thyroid and always felt tired and had no energy but now feel so alive. Thanks Angharad for your advice and guidance.
/Vanessa%20Bradley
I would recommend this lady to everyone who suffers with the ailments she mentions and maybe some she hasn't discovered that she can help yet.
/Susan%20Lacey
Best thing I have ever done. Angharad is amazing. I feel better than I have in years!
Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig