Plant
Plant
Plant

Dyw plant ddim mor wahanol a hynny i oedolion. Hynny yw, gall y bwydydd sy’n cael eu bwyta a’r hylif sy’n treiddio’r croen gael effaith negyddol ar eu cyrff. Daw hyn i’r amlwg drwy e.e. ecsema, poen bol neu drwy’u hymddygiad. Mae deall pa fwydydd a chemegolion sy’n achosi straen ar y corff yn holl bwysig.

Gwneud pethau'n iawn i'ch plentyn o'r dechrau

Trwy fy nhriniaeth, bydd angen i ni archwilio diet eich plentyn, a gwneud rhai newidiadau bwydydd er mwyn deall beth sy'n achosi symptomau negyddol. Yn aml, bydd rhieni’n
defnyddio ymadroddion fel ‘bwyd arbennig’ neu ‘sdim hawl ‘da ti i hynny’ wrth gyflwyno triniaeth newydd i’w plentyn. Yn fy mhrofiad i, gall hyn yn aml wneud i’r plentyn deimlo’n ‘wahanol’ neu’r ‘odd one out’. Fodd bynnag, trwy fy nhriniaeth, byddwn yn osgoi'r teimladau hyn a allai fod yn ynysig:

 • Casglu gwybodaeth: Y cam cyntaf yw coladu hanes iechyd llawn eich plentyn mewn holiadur y byddaf yn ei ddarparu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am eu genedigaeth, unrhyw anhwylderau a symptomau, gwrthfiotigau a meddyginiaethau a roddir, yn ogystal a’u hwyliau, ymddygiad, datblygiad, cysgu ac arferion bwyta. Bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am iechyd y fam cyn ac yn ystod beichiogrwydd.
 • Rhith-drafodaeth breifat: Trafod yr holiadur gyda rhieni yw'r cam nesaf. Awgrymaf gynnal y drafodaeth hon cyn yr ymgynghoriad wyneb yn wyneb. Byddai hyn yn cael
  ei wneud gan ddefnyddio platfform fel WhatsApp, FaceTime neu Zoom. Mae trafod hanes iechyd eich plentyn heb bresenoldeb eich plentyn yn osgoi tynnu sylw eich
  plentyn at eich pryderon. Yn bwysicach fyth, mae hyn yn sicrhau bod yr ymgynghoriad cyntaf yn sesiwn hollol gynhwysol a hwyliog i'ch plentyn. Byddwn yn
  trafod hoff fwydydd, hobïau ac unrhyw hoffterau ac unrhyw symptom y mae eich plentyn eisiau tynnu sylw ato. Bydd gennyf yr holl fanylion eisoes i ddechrau'r driniaeth yn ddi-dor.
 • Cyflwyno fy nghanfyddiadau: Bydd esboniad o'r bwydydd y mae angen eu hosgoi a pha atchwanegiadau sydd eu hangen yn cael ei ddisgrifio i'ch plentyn (yn ddibynnol ar oedran) ar ddiwedd yr ymgynghoriad. Er, awgrymaf y dylid cael trafodaeth lawn o'r canfyddiadau gyda rhieni ar ôl yr ymgynghoriad. Mae hyn yn sicrhau bod gan y rhieni ddarlun llawn a chlir o'r cynllun triniaeth heb i'r plentyn boeni am y rheswm.

Sylwch, bydd dyddiadau ac amseroedd y trafodaethau o bell yn cael eu pennu deg trefnu’r ymgynghoriad cychwynnol.

Dod o hyd i'r bwydydd iawn i'ch plentyn

Trwy fy nghynllun triniaeth, byddaf yn nodi unrhyw alergeddau bwyd yr ydych yn ymwybodol ohonynt, ac yn nodi unrhyw alergeddau cudd a allai fod yn achosi problemau i'ch plentyn. Yn ogystal, byddaf yn tynnu sylw at unrhyw anoddefiadau bwyd, ac ochr yn ochr â'r alergeddau byddaf yn creu diet wedi'i deilwra lle bydd bwydydd o'r fath yn cael eu hosgoi. Fodd bynnag, nid oes unrhyw fwyd yn cael ei alltudio! Bydd y bwydydd a fydd wedi cael eu hosgoi i ddechrau yn cael eu hailbrofi yn yr ymgynghoriad dilynol ac yn raddol, bydd y mwyafrif o fwydydd yn cael eu hailgyflwyno i'r diet. Efallai y bydd cyflwyno cynllun bwyd newydd yn swnio'n frawychus, fodd bynnag, gall fod yn gymharol syml trwy'r camau hyn:

 • Os mai cinio ysgol yw'r bwyd a ffefrir, gallai fod yn fanteisiol darparu pecyn bwyd i'ch plentyn. Fodd bynnag, mae ysgolion yn cyhoeddi bwydlenni ac yn cydymdeimlo'n
  fawr ag anghenion dietegol.
 • Bydd siwgr gwyn yn ymddangos ar restr osgoi eich plentyn. Mewn gwirionedd, mae siwgr gwyn yn ymddangos ar restr osgoi pawb. Nid yw'r corff yn gofyn siwgr. Oes
  gennych chi ‘treats cupboard’, ‘biscuit draw’ neu ‘chocolate stack’? Y peth gorau yw clirio'r rhain cyn yr ymgynghoriad cyntaf. Mae hyd yn oed yn well os yw’r cartref cyfan
  yn dilyn y cyngor ‘dim siwgr gwyn”
 • Yn ddelfrydol, cynhelir yr ymgynghoriad dilynol 2-3 wythnos ar ôl yr ymgynghoriad cychwynnol. Mae hyn yn golygu y bydd angen osgoi'r rhestr bwydydd cychwynnol
  am 2-3 wythnos yn unig. Gall y cartref cyfan ddilyn yr un diet am yr amser hwn o bosibl? Mae hyn yn osgoi’r teimladau o gael ‘bwyd arbennig’ ac ati
 • Bydd gwneud cynllun bwyd, siopa a choginio gyda'ch plentyn gam cadarnhaol, llawn sbri. Bydd hyn i gyd yn pwysleisio'r cyffro o gyfnewid rhai bwydydd e.e. tatws melys a
  stwnsh moron yn lle tatws stwnsh, iogwrt defaid yn lle iogwrt buwch ac ati
 • Mae rhestr osgoi pob cleient fel arter yn cynnwys y bwydydd maen nhw’n eu bwyta’n ddyddiol. Felly, os yw'r cartref cyfan yn dilyn y drefn newydd dna mae'n hynod
  debygol y bydd pawb yn dechrau teimlo'n well!
 • Os ydych chi'n amau y bydd agweddau ar y cynllun yn heriol, mae gen i siart sticeri i’w llenwi gan eich plentyn adeg prydau bwyd.
 • Mae plant yn mabwysiadu cynllun diet newydd yn rhwydd ac yn fwy llym nag y mae'r
  rhieni'n ei ddisgwyl!

Byddaf wrth law i ddarparu cefnogaeth a chymhelliant i chi barhau â'r cynllun diet.

Meddyginiaethau amgen - beth ydyn nhw a pham mae eu hangen?

Er bod ‘meddyginiaethau amgen’ fel arfer yn gysylltiedig ag oedolion, maen nhw hefyd o fudd i blant, a gall yr uned deuluol gyfan eu mabwysiadu.

 1. Dadwenwyno
 2. Cefnogaeth Maeth ac Emosiynol

Dadwenwyno

Rydyn ni'n byw mewn byd llawn tocsins boed yn yr awyr, yn ein bwyd, yn y dŵr rydyn ni'n ei yfed, yn y pridd mae ein bwyd yn cael ei dyfu ynddo a chan blaladdwyr, ffwngladdiadau a phryfladdwyr sy'n cael eu defnyddio ar y cnydau rydyn ni'n eu bwyta. Mae angen i bob un ohonom fabwysiadu yr hen ffordd o ddadwenwyno cyson. Mae angen i ni helpu ein cyrff i ddadwenwyno popeth rydyn ni'n agored iddo.

Er y gallai hyn swnio'n her, gallwn gymryd camau cymharol syml i gefnogi ein cyrff i ddadwenwyno naturiol:

 • Mae hydradiad yn bwysig. Fel teulu ydych chi'n yfed digon o ddŵr? Y peth gorau yw buddsoddi mewn hidlydd dŵr a sicrhau bod pawb yn yfed digon o ddŵr bob dydd.
 • A yw diet eich teulu yn lân ac yn faethlon? Mae golchi'ch ffrwythau a'ch llysiau (Veggie Wash) yn drylwyr yn bwysig. Rwyf hefyd yn awgrymu rhewi cigoedd coch a physgod cyn eu dadmer a'u coginio'n dda.
 • Ydych ch fel teulu yn mwynhau'r awyr agored wrth fynd am dro ar lan y môr neu i gefn gwlad? Os na, mae'n bryd ystyried hyn gan fod yr awyr agored yn iachawr!
 • Ydych chi'n diffodd router y WiFi bant gyda'r nos? Mae hwn yn gam hawdd i alluogi cyrff pawb i gael gorffwys o'r ymbelydredd
 • Oes gennych chi drefn cyn-gwely dawel? Mae iachâd naturiol yn digwydd pan fyddwn ni mewn cwsg dwfn.
 • A oes gennych anifail anwes? Mae hylendid hyd yn oed yn fwy hanfodol os yw anifail anwes yn rhannu tŷ gyda chi.

Yn ogystal, efallai y bydd angen cymorth dadwenwyno ychwanegol ar eich plentyn. Bydd y rhain yn bennaf ar ffurf hylif neu bowdr ac yn addas i blant eu cymryd. Bydd y
meddyginiaethau'n benodol i anghenion eich plentyn, er enghraifft:

 • tintur er lles draenio
 • ychwanegiad er chelation
 • Moddion gwrth feirws/ffwng/bacteria/parasit

Maeth

Mae darparu'r maeth cywir i'n corff er lles corfforol a meddyliol. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach pan fyddwn yn ystyried plant, gan fod eu cyrff yn parhau i dyfu a datblygu, ac maent angen amrywiaeth o faetholion i gefnogi eu y twf hwn yn eu datblygiad. Er enghraifft, maen babanod yn dechrau bwyta, maent yn aml yn ddiffygiol mewn fitaminau protein, sinc, haearn a B, ac felly byddai angen eu hychwanegu at eu diet. Mae rhai plant, o ganlyniad i ffactorau fel genedigaeth Cesarian neu os yw’r fam a Candida yn aml yn elwa o gymryd probiotegau dyddiol.

Trwy fy nghynllun triniaeth, byddaf yn trafod anghenion maethol eich plant, gan sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth faethol gywir.

Cefnogaeth Emosiynol

Mae ein hemosiynau'n datgelu anghydbwysedd yn y corff, er enghraifft, mae pryder gormodol yn arwydd o anghydbwysedd y spleen tra bod rhwystredigaeth ac anniddigrwydd yn arwydd o anghydbwysedd afu.

Mae Phytobiophysics (Flower Formula, Heart Power, Special Care remedies) and Bach Flower Remedies yn driniaethau blasts mae plant wrth eu boddau yn eu cymryd.

Meddyliwch beth rydych chi'n ei ddefnyddio ar groen plentyn

Mae'r holl gynhyrchion rydyn ni'n eu rhoi ar ein croen yn diweddu yn ein gwaed. Mae hyd yn oed cynhyrchion sydd wedi’u labelu’n ‘naturiol’ yn gamarweiniol, gan eu bod yn aml yn cynnwys un cynhwysyn naturiol yn unig, ymhlith amrywiaeth o gemegau cas.

Trwy gyflwyno nifer uchel o gemegau bob dydd, mae ein corff yn cael ei orlwytho, wrth i'n iau ymdrechu i'w prosesu i gyd. O ganlyniad, mae gormod o docsinau yn cael eu ‘dympio’ mewn rhannau penodol o’r corff e.e. croen a thraed, a gall arwain at symptomau annymunol e.e. traed drewllyd.

Fodd bynnag, trwy fy nhriniaeth, byddaf yn archwilio’r cynhyrchion rydych yn eu defnyddio, ac yn gwirio eu haddasrwydd ar gyfer eich plant - yn aml gall cynhyrchion ‘diniwed’ fod yn achos sawl mater mewn plant.

Gall symptomau fod yn cuddio amrywiaeth o broblemau

‘Des i weld chi am ecsema fy mhlentyn ond rydych yn dweud pethau eraill wrthyf hefyd. A yw hyn yn angenrheidiol pan mai dim ond yr ecsema sy’n achosi problem ar hyn o bryd? ’

Mae symptomau'n aml yn ymddangos dros nos. Fodd bynnag, mae'r realiti yn stori wahanol iawn. Symptom yw ffordd y corff o ddweud wrthym ‘Mae angen help arnaf, ni allaf ymdopi ar fy mhen fy hun bellach’. Mae'r corff wedi bod yn gweithio'n galed heb i chi sylweddoli. Gall hyn fynd ymlaen am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd lle mae'r corff yn delio â thocsin neu'n ceisio ymdopi heb faetholion penodol. Pan fydd symptom yn ‘ymddangos’ dyna’r corff sy’n gofyn am help.

Fodd bynnag, mae yna ffyrdd o fynd i'r afael â hyn trwy:

 • adnabod ac osgoi bwydydd sy'n rhoi staren ar y systemau
 • cael gwared ar docsinau sy’n rhoi staren ar y system
 • sicrhau bod gan y corff y maetholion sydd eu hangen arno

Er enghraifft, rwy'n trin pobl ifanc yn eu harddegau sy'n delio â phryder. Mae iacháu'r perfedd yn hanfodol i ddelio â phryder oherwydd y cyfathrebu sy'n digwydd rhwng yr
ymennydd a'r perfedd bob eiliad o bob dydd. Mae glanhau'r perfedd, iacháu a maethu'r perfedd a'r corff yn strategaeth i dawelu a lleihau pryder a hyd yn oed ddileu pryder.

Ni wnaeth y perfedd yn yr enghraifft hon roi'r gorau i weithio yn seth. Basai’r corff wedi bod yn gweithio ymdopi ers blynyddoedd. Felly, mae cefnogi'r corff i ddadwenwyno a gwella yn hanfodol er mwyn osgoi anhwylderau yn y dyfodol.

Sut i sicrhau triniaeth llwyddiant?

Mae llwyddiant y driniaeth yn dibynnu ar:

 1. waith tim effeithiol
 2. amynedd

Gwaith Tim

Pan fyddwn i gyd yn gweithio gyda'n gilydd, gall newidiadau anhygoel ddigwydd.

 • Mae angen i'r teulu weithio gyda'i gilydd. Mae angen i’r ddau riant fod yn gytun am y driniaeth.
 • Gan weithio gyda mi, mae'r therapydd yn hollbwysig. Rydw i yma i gynghori a chefnogi fodd bynnag, chi sydd angen ‘gwneud’.
 • Brodyr a chwiorydd: bydd gofyn esbonio i frodyr a chwiorydd eu bod yn rhan o'r newidiadau gan y bydd yr holl newidiadau o fudd iddynt hefyd
 • Neiniau a theidiau: Mae'n bwysig esbonio eich dymuniadau i neiniau a theidiau ac egluro pam eich bod yn dilyn y therapi.

Amynedd

Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas sy’n disgwyl canlyniadau yn syth lle. Nid yw hyn yn wir am y corff! Nid yw ein cyrff yn gweithio fel hyn. Mae doethineb gynhenid yn y corff y mae'n rhaid i ni ei barchu. Mae iachâd go-iawn yn cymryd amser. Rhaid inni ymddiried a bod yn amyneddgar!

I ddarganfod sut y gallaf eich cefnogi, cysylltwch â mi heddiw i drafod sut y gall meddyginiaethau amgen naturiol gynorthwyo eich iechyd chi a'ch teulu chi.

Testimonials