Prisiau
Prisiau
Prisiau

 • Pecynnau

  Rwy’n cynnig pecynnau o driniaethau wedi’u teilwra – sydd wedi’u cynllunio i nodi achos eich symptomau, a chreu cynlluniau triniaeth pwrpasol, ochr yn ochr â chymorth ac arweiniad drwy gydol y broses. Rwyf bob amser yn atgoffa fy nghleifion bod iachâd yn broses, a bod angen ichi ganiatáu amser i'r triniaethau ddod i rym.

  Ystyriwch dechrau yn y gampfa, ni fyddech yn disgwyl trawsnewidiad corfforol dros nos yn dilyn un sesiwn yn y gampfa. Yn yr un modd â ffitrwydd, mae iachâd yn cymryd amser ac ymdrech, fodd bynnag, gan ddefnyddio dulliau profedig, ochr yn ochr â chymorth gennyf fi, gallaf eich sicrhau y byddwn yn eich adfer yn ôl i iechyd corfforol a meddyliol, ac yn y pen draw yn adfer eich lles cyffredinol.

  A oes angen i mi gymryd cwrs o driniaeth?

  Bydd, gan y bydd yn cymryd amser ac ymdrech i'ch adfer yn ôl i iechyd - bydd angen i chi ymrwymo i ymgynghoriad o 3 sesiwn. Yn anffodus, nid yw'r broses iachau yn ateb cyflym, a bydd angen i mi fonitro'ch symptomau dros y cwrs, oherwydd efallai y bydd angen gwneud newidiadau i'r driniaeth i'ch adfer yn ôl i iechyd llawn.

  Sylwch, byddwch yn ymrwymo i gwrs llawn o driniaeth, a byddwch yn atebol i dalu hwn yn llawn, ni waeth a fyddwch yn gorffen y cwrs.

  Faint o gyrsiau sydd eu hangen arnaf?

  Bydd hyn yn dibynnu ar natur eich symptomau/salwch. Mae angen o leiaf 3 sesiwn ar bob cwrs. Fy nod yw eich adfer yn ôl i iechyd llawn, ond mae'n rhaid i chi ddeall bod y broses iacháu yn cymryd amser, ni allwch ddisgwyl trawsnewid dros nos, ac mae fy nhriniaeth yn gofyn am ymrwymiad ac ymdrech gan fy nghleientiaid.

  Pryd fyddaf yn dechrau gweld yr effeithiau cadarnhaol?

  Efallai y byddwch yn teimlo gwelliant ar ôl ychydig o wythnosau, fodd bynnag, yn realistig, bydd hyn yn dibynnu ar ddifrifoldeb a hyd yr amser rydych wedi bod yn profi eich symptomau.

  Os cymerwn gyfatebiaeth car, er y gall problem fod yn sefydlog, mae angen cynnal a chadw rheolaidd arno e.e. MOT blynyddol, i sicrhau ei fod yn gweithredu i'r capasiti gorau posibl. Mae eich corff yr un fath, ac mae angen i ni barhau i fonitro eich symptomau, i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich adfer i iechyd llawn.

  A oes unrhyw gostau ychwanegol/cudd?

  Gofynnir i chi dalu am y sesiynau triniaeth unwaith y byddwch wedi sicrhau dyddiad ac amser ar gyfer y 3 ymgynghoriad cychwynnol. Bydd unrhyw atodiadau a roddaf yn ychwanegol a byddwch yn cael eich anfonebu am y rhain ar ôl pob ymgynghoriad. Fel arall, gallaf roi dolenni i wefannau perthnasol sy'n gwerthu'r deunydd i chi. Fodd bynnag, mae'n hanfodol eich bod yn prynu'r cynhyrchion penodedig.

  A oes terfyn amser o ran pryd y gallaf gwblhau’r sesiynau?

  Nac oes, byddaf yn cydlynu amserlen a fydd yn cwrdd â'ch anghenion, ac a fydd yn briodol i'ch rhyddhau o'ch symptomau.

  Cwrs Triniaeth - Oedolion

  Mae pob ymgynghoriad yn £100. Mae’n bosibl felly prynu un ymgynghoriad pan fyddwch yn teimlo bod ei angen. Fodd bynnag, mae'r pecynnau opsiwn yn adlewyrchu ac yn annog ethos y broses o wir iachâd.

  Pecynnau - Oedolion

  Disgwylir i bob claf ymrwymo i o leiaf 3 sesiwn - bydd hyn yn sicrhau fy mod wedi ymchwilio i achos(ion) eich symptomau ac yn caniatáu amser i'r driniaeth ddod i rym. Rhaid i chi gofio bod iachâd yn broses, sy'n cymryd amser ac amynedd:

  3 ymgynghoriad = £255
  6 ymgynghoriad = £450
  8 Ymgynghoriad = £520

  Cwrs Triniaeth - Plant

  Mae pob ymgynghoriad yn £80. Mae’n bosibl felly prynu un ymgynghoriad pan fyddwch yn teimlo bod ei angen. Fodd bynnag, mae'r pecynnau opsiwn yn adlewyrchu ac yn annog ethos y broses o wir iachâd.

  Pecynnau

  Yn yr un modd ag oedolion, mae'r broses o wella yn cymryd amser, ac felly rwy'n mynnu bod cleifion yn ymrwymo i o leiaf 3 sesiwn. Bydd hyn yn caniatáu amser i ni nodi achos y symptomau, a chyflwyno dull effeithiol o driniaeth a chaniatáu amser iddo ddod i rym. Drwy gydol y broses, byddaf wrth law i roi cymorth ac arweiniad:

  3 ymgynghoriad = £199
  6 ymgynghoriad = £330

 • Sesiynau MOT Byr

  Sesiwn ‘ Cadw Llygad’ - gyda sesiynau MOT byr!

  Fel rhan o fy nhriniaeth, i’ch cadw mewn cyflwr da, rwy’n cynnig triniaethau ‘MOT’ 30 munud! Yn debyg iawn i gar, mae angen adolygiad rheolaidd ar ein corff i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn yr iechyd corfforol a meddyliol gorau. Rwy'n cynnig sesiynnau byr o driniaeth, lle rydym yn adolygu'r mater(ion) a gyflwynwyd gennych yn flaenorol ac yn sicrhau bod y camau gweithredu/triniaethau yr ydych yn eu cymryd yn cynnal eich iechyd.

  Beth mae sesiwn driniaeth ‘MOT’ yn ei olygu?

  • Mae pob sesiwn yn para tua 30 munud
  • Mae'r rhain yn costio £50 y sesiwn
  • Mae sesiynau ‘MOT’ yn cael eu cynnig i’m cleifion ar ôl iddynt gwblhau eu hymgynghoriad 3 cychwynnol a’ch problem wreiddiol wedi’i datrys
  • Nod y sesiwn ‘MOT’ yw eich cadw eich corff a’ch meddwl yn iachus
  • Gallwch archebu sesiwn ‘MOT’ mor rheolaidd ag y teimlwch sy’n angenrheidiol e.e. bob mis, bob 2-3 mis, mae hyn i fyny i chi yn gyfan gwbl!
 • 1
 

Cysylltwch â ni heddiw

Mae’r uchod yn ganllaw i brisio, ac rwy’n hapus i drafod cwrs priodol o driniaeth a fydd yn
gweithio ar gyfer eich anghenion unigol. Cysylltwch â mi heddiw, a gallwn drafod y dull yn
fanwl.

Testimonials

Ffôn
07739 210 291
Cyfeiriad
Grove Terrace
Penarth
Bro Morgannwg
CF64 2NL

Sylwer:
Ymwelwyr drwy apwyntiad yn unig